Предыдущая   На главную   Содержание   Следующая
 
OILA psixologiyasi
 
?ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
МАДАНИЯТИ ВА СПОРТ ИШЛАРИ ВАЗИРЛИГИ
АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
МАДАНИЯТ ИНСТИТУТИ

ФАН: ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ
МАВЗУ: 'ОИЛА ПСИХОЛОГИЯСИ' ФАНИ,
ПРЕДМЕТИ, МАКСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ
?ҚИТУВЧИ: ____________________┐┐┐┐┐┐_______
БАЖАРДИ: МАДАНИЯТ СОЦИОЛОГИЯСИ
МУТАХАССИСЛИГИ I БОСҚИЧ МАГИСТРАНТИ
ИБРАГИМОВ ЖАХОНГИР
ТОШКЕНТ - 2008 ЙИЛ
МАВЗУ: 'Оила психологияси' фани, предмети, максади ва вазифалари
РЕЖА: .
Кириш
1. Оила психологияси' фани, предмети, максади ва вазифадари
2. Жамият ва оила
3. Оила классификацияси.оиланинг асосийфункциялари.
4. Усмирларни еш психологик хусусиятлари

1. Инсон боласи дунёга келар экан, у мустакил харакатланиш, юриш,
укиш. ёзишдан бошлаб табиаТва жамиятнинг барча мураккаб конуылари билан
юзма-юз келганда нималар килиш кераклигича ургатилади, ёки бунт махсус
укитилади. Шу билан бирга умримизнинг ярмидан купини камраб оладиган ,
хаётда чинакам, тулаконли инсоний бахтни инъом этадиган ёки акейнча хар
томонлама таъминланганлигимизга карамасдан бизнинг бахтимизн:| яримта
киладиган оилавий хаётдир. Афсуски, ёшларни ана шу мураккаб оил|зий.хаёт
жараёнига таиерлаш .бизнинг давримизгача стихияли равишда олиб борилган.
Яъни бу масала шу вактгача жамиятда уз холига ташлаб куйилган эдц".
Собик Иттифоки даврининг хаётга махсус тайёрлашга ^стлабки
уриниш хам мувафаккиятсиз тугади. Чунки у вактларда маслаги илмий
ёндошмаган, жумлаДан хар бир халкнинг узига хос этнопс^хологик
хусусиятлари хисобга олинмаган, номи психология булсада, мазмуман
педагогикага якин турган куланмалар билан укитилган эди. ;;
Узбекистоннинг мустакиллиги ва Президентимизнинг доно сиёсати туфайли Республикада оила муаммолари давлат ахамиятига молик булган масалалар каторидан;расмий равишда урин олди.
Масалан, 1998 йили 'Оила 'йили деб эълон килиниши, 'Оила илмий-амалий марказининг ташкил. этилиши, республикада оила манфаатига каратилган махсус Давлат дастурининг кабул килиниши, унинг мантикий.^ давоми сифатида 1999.йилни 'Аёллар йили' ,2000 йилни 'Соглом авлод йили', 2001 йилни Она ва бола йили', 2002 йилни 'Карияларни кадрлаш йили' деб эълон килиниши, вилоятларда оилага хизмат килувчи турли маслахатхоналарни ташкил этилиши , оила муаммоларини илмий тадкик этиш максадида Узбекистон тарихида биринчи бор оила психологияси муаммолар?и буйича тадкикотлар олиб оорадиган илмий кадрларни тайёрлаи] максадида аспирантура ташкил этнлиб,уларга аспирангларни кабул килиниши юкоридаги фикримизнинг далилидир.
2. Ушбу укув курсининг максади, ёшларни оилавий хаётга гайёрлаьидан
ибораТдир. Бу уринда хакли равишда 'бу фан бизга нима беради?'Иега энди
айнан хозирга келиб бизнн оилавий хаётга тайёрлаш зарур булиб колади?
Ахир ота-боболаримиз бундай курсларни укимай хам тинч-тотув. ахил, инок,
бахтли хаёт кечиришган-ку? Аксинча, сунги йилларда ёшларни оилавий
хаётга тайёрлаш борасида куп гапириб, ёзилиб , махсус гадбирлар гашкил
килинса хам, ни зол и оилалар, ажралишлар микдори ортса ортаяптики,
камаймаяптику? Каби саволларни чексиз давом эттиравериш мумкин. Уларнинг хар бирини юзага келишига тулик асос бор.
Хуш кандай зарурат хозирги вактда ёшларимизни оилавий хаётга тайёрлаш ва уларга 'Оила психологияси' фанини укитилиши зарурлигини таказо кил а ли.
Маълумки, инсоният жамияти тараккий этиб борган сари одамларнинг уздари хам уларнинг бир-бирлари билан буладиган узаро муносабатлари айникса. шахсий муносабатлар орасида энг самимий энг якин булган оилавий муносабатлар хам такомиллашиб, узига хос тарзда мураккаблашиб боради.
Сабаби: хозирги замон фан-техника тараккиёти ишлаб чикариш муносабатлари воситалари тараккиёти, кишлок хужалиги саноат ишлаб чикариши умуман халк хужалигининг барча жабхаларида янгича технология техник жараёнларнинг жорий этилиши бевосита шу жараёнларни яратувчиси, иштирокчиси булган инсон ,омилига инсон шахсига хам узига хос янги талаблар куймокда Ишлаб чикариш муносабатлари жамият тараккиёти бир томондан одамларнинг узларида руй бераётган ижтимоий психологик , физологик ва бошка узгаришлар одамларнинг узаро мулокот муносабатлари доирасини маълум даражада чегараланиб колишига уларда утмишдошларимизда кузатиладиган табиийликни маълум даражад*: бузилишига ва окибатда инсон рухиятига мумкин кадар хиссий змоционал зурикишларни юзага келишига асос булмокда.Буларнинг таъсири оилавий хаёт ва ундаги психологик иклимда хам уз ифодасини топади.
Махсус адабиётларда ёзилиши ва утказилган тадкикотлар натижаларида кузатилишича, сунги юз йил ичида одамларда кузатиладиган акселерация жараёнига кура уларнинг жинсий, физиологик балогатга етиши икки- уч йилга илгарилаб кетган бундан юз йилча олдин ёшларнинг жинсий балогатга етиш даври 15-16 ёшга тугри келган, хозир эса бу холат 12-13 ёшларга тугри келади. Энди шу ёшларини оилавий хаётга тайёргарлик жихатларини куриб чикамиз.
Илгариги ёшларни 13-14 ёшдан шогирдликка беришган, уша давридаги ишлаб чикариш муносабатлари ва технологик жараёнлари улардан махсус ёки олий маълумот талаб этилмайди, 3-4 йил устоз курган шогирд 16-17 ёшида узи мустакил иш юрита олган. Уз ишини амаллаб кета оладиган мутахассисга айлаиган. Мободо уша вактда оила курадигандек булса, уз хунар оркали мехнат килиб узини ва оила аьзоларини иктисодий жихатдан таминлай о лиши мумкин булган,
Энди шу хусусиятларини бугунги кун ёшларимизда куриб чикаёлик улар 12-13 ёшларда жинсий (физиологик) етукликка эришадилар, бирок бунинг учун 9 йил мактабда, 3 йил коллеж ёки лицейда укиши зарур булади. 12 йиллик барча учун мажбурий таъдимдан сунг ёшларимизнипг маълум бир кисми укишни олий укув юртларида давом этиради. Бундан куриниб турибдики ёшларимизнинг иктисодий мустакилликка эришлари учун 20-21, 23-25 ёшга тугри келади. Бундан ташкари одамларнинг турмуш гарзи ривожланиши билан бирга оилаларнинг4 кундалик хаёти узгариб, кийинишга. маиший буюмларга, моддий фаровонлик даражасига булган эхтиежи хам ортиб боради.
Бундам ташкари. жамият тараккиётининг бугунги холати хозирги замон оиласи олдига узига хос янги ижтимоий функцияларни хам юклайдики, буларнинг барчаси хозирги ёшларимизни оилавий хаётга махсус тайёрлаш масаласини энг долзарб масалалардан бири булишини такозо этмокда.
Оила психологияси курсининг яратилиши ва унинг укув предметлари каторида мактаб, лицей, коллежларда утиладпган дарслар жадвалига киритилиши хам Республикамиз хукумати томонидан юритилаётган кучли ижтимоий сиёсатининг мантикий ва мазмуний давомидир
3 ЖАМИЯТ ВА ОИЛА.
Хар каыдай жамият тараккиётида оилаларнинг, оилалар мустахкамлигиниш урни бекиёсдир чунки тирик организмнинг саломатлиги уни ташки.; этувчи хар бир хужайраларнинг согломлигига боглик булганидек бутун организм уз фаолиятини максадга мувофик амалга оширишса хар хужайранинг муносиб урни булганидек, оила хам давлат, жамият деб аталган бутун бир организм ни ташкил этувчи хужайрадир. Хар бир оиланинг соглом булиши уларда ижобий психологик иклимнинг хукм суриши, мана шу мухитда дунёга келиб шахе сифатида шаклланиб, сунг узи яшаётган давлатнинг фукороси сифагида у давлатининг иктисодиёти, ижтимоий хаёт тараккиётини таъминловчи, хал килувчи омил булган инсон камолотида оиланинг тутган урни, ахамиятг каттадир.
Хозирги вактда жамиятимиз учун, инсоният таракиёти учун мустакиллигимиз истикболлари учун жиддий хавф, тугдираётган иктисодий,ижтимоий, сиёсий, экологик, ички ва ташки омилларнинг тахдиди ортиб бораётган айни пайтда оилалар мустахкамлигини таъминлаш ва бу масалалар тугри хал этилишиыи асосий йули булмиш ёшларни оилавий хаётга тайёрлаш масаласини хеч кечиктириб булмайдиган сусткашликка йул куйилмайдиган ута жиддий талаб этувчи давлат, хуку мат микёсида долзарб масаладир.Бунинг муваффакиятли амалга ошишига жамиятимизнинг хар бир фукороси укувчилар, ота-оналар хамма бирдек масъулдир.
Чунки инсоният тараккиёти, жамиятимиз тараккиёти шу масалани биз бугун кандай хал килишимизга боглик:
Курснинг максади: оила психологиясига дойр энг мухим билимларни бериш ва улар асосида тегишли малакалар ва куникмалар шакллантириб, ёшларни оилавий хаётга тайёрлашдир.
Оиланинг ижтимоий ва этнопсихологик хусусиятлари оила психологияси курсининг предметини ташкил килади.
Оила психологияси курсининг вазифалари куйдагилардан иборат.
1. Оилани шахенинг шакАлланишидаги роли хакида ёшларда тула конли
тасаввур шакллантириш.
2. Ёшларни оиланинг ижтимоий тарихий келиб чикиши ва юзага келгандан
сунг оилавий хаёт давомида буладиган узгаришлар хакидаги илмий
асосланган билимлар билан таништириш.

4.ОИЛА КЛАССИФИКАЦИЯСИ.ОИЛАНИНГ АСОСИЙ
ФУНКЦИЯЛАРИ.
1. Хозирги замон оилаларининг турлари
2. Хозирги замон оиласининг асосий функциялари
3. Оиланинг хар бир функцияси жамият ва шахе учун ахамияти.
Оила турлари классификациясига кура хозирги замон оиласи 'моногам оила' лардан иборатдир. Бирок хозирги хозирги замон моногам оиласи хам уз навбатида бир-биридан тузилиши, таркиби . мохияти ва бошка хусусиятларга кура я на бир катор турларга булинади:
1. Туликлигига кура: тулик, нотулик, ва кагор тузилган оилалар.
2. Бугинлар сонига кура; нуклеар, яъни ота-она ва болалардан иборат
булган ва куп бугинли яъни икки ва ундан ортик авлоддан иборат оила
аъзолари бирга яшовчи оилалар
3. Болалар сонига кура: фарзандсиз, бир болали , икки болали ,3-4 болали,5 ва ундан ортик болали оилалар.
4. Эр-хотиннинг ижтимоий келиб чикишига кура: ишчилар, дехконлар, хизматчилар, зиёлилар оиласи, аралаш типдаги оила.
5. Эр-хотиннинг маълумот савиясига кура: олий маълумотлар, урта-
махсус, урта, тугатилмаган урта, махсус ёрдамчи мактаб маълумотига
ва турли савиядаги маълумотга эга булган кайликлардан ташкил топган
оила.
6. Оиланинг 'ёшига' кура: ёш оила,(1 йилгача, 3-5 йиллик, урта ёшдаги
оила, етук ёшдаги оила, (кариялар оиласи).
7. Кайликларнинг ота-она оиласининг моддий таъминланганлик даржаси жихатидан кудаларнинг бир-бирига мое эканлиги, ёки улар орасида катта тафовут мавжудлиги буйича бир-бирига мое ва мое булмаган оилалар.
8. Рационал жихатларига кура : шахар, кишлок, аралаш типдаги оила.
9. Никохдан коникканлик савиясига кура ажралиш савиясида никохдан
коникканлик даражаси куйи савияда булган оила , урта савияда
никохдан коникканлик даражаси юкори савиядаги оила.
10. Оилада аёл ёки эркак етакчилигига кура:эр еткачи булган оила, хотин
етакчи булган оила ,эр ва хотин етакчиликни бирга бажарадиган оила
11. Оилада эр-хотин орасидаги муносабатларига кура: авторитар,
демократии, либерал, аралаш типдаги оилалар
12. Эр-хотинларнинг миллатига кура: бир миллатли ёки байналминал
оилалар, байналминал оилаларни уз навбатида иккига булиш мумкин:
дини, урф-одатлари ёки тили бир гурухга кирган миллат вакиллари
орасида никохлар, масалан узбек-тожик, узбек-козок, узбек -туркман,
рус-украин, узбек-татар ва бошкалар : дини, урф одатлари ёки тили бир
гурухга кирмаган миллат вакиллари орасидаги истаги никохлар
масалан-узбек-рус, узбек - украин, узбек-немис, узбек-эстон ва
бошкалар
13. Юридик расмийлаштирилганлигига кура: синовдаги оила,
расмийлаштириш арафасидаги оила, никохдаги оила, никохдан ташкари
оила.
Хар бир оила ижтимоий тизим структура сифатида жамият олдида маълум бир функцияларни бажаради. Оиланинг ижтимоий функциялари хакида гапирганда, бир томонда жамиятнинг оилага таъсири , иккинчи томондан эса умумий ижтимоий тизимда оиланинг урнини , оиланинг" хал киладиган ижтимоий функцияларини хисобга олиш лозим. Инсоният тараккиётининг хозирги боскичида хозириг замон оиласининг асосий функциялари каторида куйидагиларни санаб утишм умкин:. иктисодий, репродуктив, тарбиявий, коммуникатив, регулятив, фелиоцитологик кабилар. Оиланинг иктисодий функцияси, энг асосий функциялардан бири хисобланади. Оила иктисоди бюджет даромадни режали сарфлаш, кундалик харажатга зарур буюмларга пул ажратиш бир неча йилдан сунг олинадиган нарсаларга маблаг йигиш , тежаб рузгор юритиш , эр-хотиннинг капа тажриба малакага эга булишларига боглик. Шунингдек оилада усаётпн! бола хам мана шу малака ва кунпкмаларга э[~а булиб бориши зарурилшини унутмаган холда болага иктисодий масалаларни хал этишни ургата бориши лозим. Оила узининг шу функцияси туфайли жамиятга, давлатга катта фонда келтирган.
Оиланинг репродуктив функцияеи -жамиятнинг биологик узлуксизлигини таъминлаш, болаларни дунёга келтириш функциясидир. Оила факатгина янги авлодни дунёга келтирибгина колмасдан, уларни инсоният пайдо булган даврдан бошлаб яшаб келаётган илмий ва маданий ютуклари булан таништириш, уларнинг саломатлигини саклаб туришдан хам иборатдир. Оилаыинг жамият олдидаги репродуктив функцияси ва унинг бажарилиши дейилганда ахоли сонининг кайта тикланиши учун хар бир оилада нечта фарзанд булишини назарда тутади. Репродуктив функцияга кура хар бир оилага 2-6 та фарзанд тугри келиши керак
Оиланинг тарбиявий функцияси -тарбиялаш энг мухим ахамиятга эга булган функциясидир. Болаларнинг аклий, жисмоний, ахлокий, эстетик, тарбиясига оилада асос солинади. Мустакилликка эришганимиздан сунг миллий кадриятларимизнинг тикланиши ва халкимиз азалдан саклаб келаётган миллий урф-одатларимиз бу борада катта ахамиятга эга. Бола тарбиясида ота-онадан ташкари, буви-бува , кариндош-уруг, махалланинг хам таъсири бор. Жамиятнинг комил фукаросини шакллантириш оиланинг аосий функцияси.
Оиланинг" коммуникатив функцияси- бу оила аъзоларининг узаро мулокот ва заро турмушга булган эхтие"жини кондиришга хизмат килади. Психологнк тадкикотларда таъкидланишича, турли ижтимоий ориентациялар, установкалар, хиссий маданият, одамнинг ахлокий, маънавий ва психлогик саломатлиги-оиладаги узаро, ички мулокот характери, оиладаги катта аъзоларининг мулокотда психологик установкаларни намоён килишлари, оиладаги ахлокий-психлогик иклимга тугридан-тугри богликдир. Бу уринда узбек оиласининг узига хос хусусияти: куп авлодлилик, куп фарзандлилик кабилар. Бундай оилалар аъзолари уртасида мулокотнинг камлиги. бнр-бирига эътиборнинг пасайиши, хаттоки узаро муносабатларнинг ёмонлашуви натижасида стресс, каби нохущ холатлар келиб чикмокда. Бунинг учун шарт-шароитлар яратиш, психологик маслахатхоналар фаолиятини йулга куйиш, тренинглар ташкил этиш керак.
Оиланинг рекреатив функцияси- узаро жисмоний, моддий, маънавий ва психологик ёрдам курсатиш, бир-бирининг саломатлигини мстахкамлаш, оила аъзолари дам олишпни ташкил этиш функциясидир. Буш вакт жамиятнинг нихоятда мухим ижтимоий кадрияптриданбиридир. Хозирги вактда оилавий дам олиш оилавий туризм, ва кагор оилавий тадбирлар доираси кенгайиб бормокда
Оиланинг фелициотологик функцияси.-хозирги замон оиласининг тобора ахамияти ортиб бораётган функциялардир. Италянча 'фелиците'- бахт маъносидир. Шахсий бахтга эришишга интилиш оилавий муносабатлар тизимида куп жихатдан хал килувчи булиб бормокда. Оилада эр-хотиннпнг бир-бирпи тулик тушунишн-уларнинг узларини бахтли хис килишларини таъминлайди. Шунингдек, узидаги мавжуд табиий ижодий имкоыиятларни руёбга чикариш, жамият ва оила доирасида сарфлаш хам инсонга узини бахтли хис килиш имконини беради
Оиланинг регулятив фуыкцияси- оила аъзолари уртасидаги узаро муносабатларни бошкариш, тузилиши, шунингдек бирламчи ижтимоий назоратни, оилада устунлик ва обруни амалга оширишни уз ичига олади. Бошкарув функцияси асосан ахлокий меъёрлар, оила аъзоларипинг шахсий обруси, ва ота-оналарининг болаларга нисбатан булган муносабатларидаги обруси кабилар ёрдамида амалга оширилади.
Оиланинг релаксация функцияси- бу оила аъзоларининг жиисий, эмоционал фаолиятини, рухий-жисмоний кувватини, мехнат кобилияIини кайта тиклаш демакдир. Фан-техника тараккиётининг хозирги боскичида, кучли зурикиш билан ишлаган ходим, ишчи бор имкониятини сафарбар килиб, бутун вужуди билан ишлаши жисмоний, рухий толикишга олиб келади. Буларни барчасини оиладаги-тинч-тотувлик, мехр-окибат, ижобий психологик иклим ёрдамида бартараф этилади.
Юкоридаги функцияларнинг муваффакиятли бажарилиши хар кандай оила учун оила бахтини таъминловчи мезон хисобланади. Шуни хам назарда тутиш керакки, оила жамиятнинг бир булаги, унинг асосий ячейкасидир. Шунинг учун оиланинг уз функцияларини муваффакиятли бажарилиши нафакат унинг ички холатига , жамиятнинг ижтимоий ижтимоий согломлигига хам таъсир этади. Шундай экан жамиятни согломлаштириш учун энг аввало оилавий муносабатларни йулга куйиш, оиланинг факат ички муаммоларинигина эмас, балки умумижтимоий муаммоларни хам халк килишга хисса кушишни таъминлаш лозим.

5.УСМИРЛАРНИ ЁШ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ
1. Усмирлар тугрисида умумий тушунча
2. Усмирни биологик усиши
3. Усмирлик автономиялари.
Хозирги даврда усмирларни тарбиялашнинг узига хос хусусиятлари, конуниятлари, имкониятлари, хатти-харакат мотивларининг ифодаланиши ва вужудга келишининг мураккаб механизмлари мавжуд.
Инсоннинг рухий дунёсини тубдан кайта куриш, тарбияни инсонпарварлаштириш харакати белгиланган хозирги кунда усмирлар такдири масаласи хам гоят жиддий туе олди. Усмирлар муаммосига эътиборни кучайтириш зарурлигининг асосий сабаблари 1. Фан ва техника ривожланиши натижасида маданият, санъат ва адабиёт, ижтимоий иктисодий шарт-шароитларнинг узгараётганлиги.
1. Оммавий ахборот куламининг кенгайиши туфайли усмирлар онглиги
даражасининг кутарилганлиги.
2. Угил ва кизларнинг дунё вокеаларидан, табиат ва жамият конунларидан,
тарихдан етарли даражада хабардорлиги.
3. Уларнинг жисмоний ва аклий комолоти жадаллашади.
4. Усмирлар билан ишлашда гоявий-сиёсий, ватанпарварлик ва байналминал
тарбияга алохида ёндошиш зарур. Одобли, дилкаш, усмир кутилмаганда,
кайсар, интизомсиз, купол, серзарда булиб колади. Катталарнинг йул
йурикларига, талабларига мулойимлик билан жавоб кайтариб турган юрган
усмир, уларга танкидий муносабатда булади.
Унинг уз кадр-киммати хакидаги тасавввури, нарса ва ходисаларга муносабати окилоналикдан узоклаша бошлайди, у айрим маълумотларни тушунтириб беришни ёктирмайдиган булиб колади. Айрим педагоглар усмирлик даври инкирози тугрисида куйиниб гапирадиган, баъзи иллатларни танкид киладиган ва уларнинг ижтимоий психо логик илдизини топишга интиладилар. Аслида эса усмирларга ёндошишда методологик камчиликка йул куядилар.
Хуш усмирнинг психик усишини харакатга келтирувчи куч-унинг фаолиятини вужудга келтирган янги эхтиёжлар билан уларни кондириш имкониятлари уртасидаги карама-каршиликлар тизимининг намоён булишидир. Камол топиш усмирдан умумлаштириш хулки ва хулоса чикариш, мавхумлаштириш объект уртасидаги ички муносабатларни урнатиш, мухим конунлар, конуниятлар, хосса, хусусият, механизм ва тушунчаларни англаш, ихтиёрий диккат баркарор кизикиш, онгли мотив ва мантикий эслаб колишни талаб килади.
Усмирда руй берадиган биологик узгаришлар натижасида унинг психик дунёсида туб бурилиши нуктаси вужудга келади. Камолотнинг мазкур палласида жисмоний усш ва жинсий етилиш амалга ошади. Боланинг буйи 11-12 ёшида олти етти сантиметр хатто 10 сантиметргача усиши мумкин. Бирок бу боскичда кизлар угил болаларга Караганда тезрок усадилар. Усмир 13-14 ёшга тулганда хар иккала жисм уртасида буйнинг усиши карийб бараварлашади. 15 ёшга кадам куйганда эса угил болалар кизларни ортда колдириб кетадилар. 11-12 ёшдаги усмирнинг ички секреция безлари кайта курилади. Гипофизнинг олд кисми ишлаб чикарадиган гармонлар гавданинг усишини таъминлайди. Гипофиз билан бир каторда калконсимон безнинг функцияси хам кучаяди.
Усмир жинсий етилиш сирларининг 17 фоизини ота-онадан, 9 фоизини мактаб врачидан ва колган яширин маълумотларини куча куйдан, уртоклари ва дугоналаридан эшитиб билиб оладилар.
Маълумки бола дунёга келган кундан бошлаб кимнингдир каромогига мухтож булади. Ота - онаси ва бошка якинлари уни озиклантиради, кийинтиради ва тарбиялайди хамда болани мунтазам назорат остида тутади.
Усмирлик даврида эса бола уз хаётини хавфсизлигини таъминлаш борасида нисбатан мустакилликга эришади. Энди у узини узи химоя кила олиши, уз
эхтиёжларини мустакил равишда узи кондира олиши мумкин булади. Мабода бу даврда усмир ота-онаси ажралиб кетгудек бу холатда усмирнинг каерда ва ким билан колиши бола хохишига караб хал этилади. Усмир хукукий имкониятларига эга булиш ва бундан усмирнинг хабардорлиги унинг хукукий автономиясининг юзага келишини таъминлайди, бундай автономияга булиш усмирда уз хатти харакати учун жавобгарлик, масъулиятлилик хиссини юзага келтиради. Усмирлик даврида эса аксинча, усмир энди 'ёш' бола эмас, энди у 'катта одам', катта одам эса мустакил булиши, уз муаммоларини узи хал килиши керак. Бу олдингидек курсатиладиган илтифот, эркалашлар эриш туюлади.
Буларнинг барчаси усмирларда бевосита кузатиладиган эмоционал автономиянинг аломатларидир. Усмирларда кузатиладиган автономия холатининг яна бири маконий автономиядир. Бунга кура усмирлар имкон кадар уз хонасида ёлгиз колишга, бирон бир ишни бажараётган ёки бирон бир жойда булган вактларда имкон кадар ёлгиз булишга, айникса уз ота-онаси, оила аъзолари назаридан четрокда булишга, уз хаёллари билан машгул булиб вакт утказишга интилиб колади.
Маълумки усмирлик даврида усмирнинг 'мен'и кайтадан шакллана боради. Унинг атрофидагилари айникса уз узига булган муносабати, кизикишлари, кадриятлари йуналиши кескин узгаради.
Бирок бу даврдаги эндокрин системаси фаолияти, эпофиз, жинсий секреция безлари ажратиб чикарадиган гормонлар таъсири остида усмир организмида ва тана тузилишида узгаришлар руй беради.Фойдаланилган адабиётлар.
1. Э. Гозиев. Оила этикаси ва психологияси. Тошкент- 1996Й. 2.
2. Г. Шоумаров. Психологнинг 1001 саволга 1001 жавоби. Тошкент - 2000.
3. З.Х. Уроков., Э. Гозиев., Л. Орипова. Оила ахлокива одоби. Тошкент. 'Укитувчи' - 1995.